Jeden úsměv, jeden denOne smile, one day

Myslíte, že se aspoň jednou za den najde čas pro jeden usměv? Někdy je to těžké a někdy bychom se zase smáli neustále. Dnes ráno, když jsem si byl zaběhat, jsem si uvědomil, že život je opravdu krásný, že je třeba si jej vážit a snažit se jej prožít. Vím, někdy nám nachystá různa překvapení, přijdeme o zakázku nebo třeba o práci či ještě hůř o kamaráda. Ale přesto pevně věřím, že pro každého z nás je tu nějaky důvod být a čím jsem si také celkem jist, že ten důvod není abychom byli smutní.

Tento post bych chtěl věnovat mojí kamaradce, ktéra si ve svém hodně naplněném životě čas našla a usmála se:)


Do you think we can at least once a day find a time for a smile ? Sometimes it’s hard and sometimes we can laugh constantly don`t we. This morning when I was jogging, I realized that life is really beautiful, it is necessary to appreciate it and try to enjoy it. I know sometimes the life sets a different surprise for us, like we loose a contract or a job or worse a friend.  Yet I firmly believe that each of us is here for some reason and what I’m also quite sure that the reason is not to be not sad.

This post I want to give to my friend who has a lot in her life but she found the time and smiles 🙂


Get in touch