Co zajímalo mé známé, fotografy i nevěsty

Už jsi někdy fotil svatbu, kde jsi necítil lásku? Tu euforii zamilovanosti? Citu? Souznění? Neberou se lidi přeci jen z lásky? Občas je to obchod, nutnost, povinnost atd… Jak se fotí taková svatba? Děkuju.

Za celou dobu, kdy jsem nafotil asi 150 svateb, jsem pocit “absence lásky” zažil dvakrát. Poprvé to bylo kdysi úplně na začátku, taková malá svatbička. Nebyla cítit radost rodiny, ale spíše jakési trpění rozhodnutí “dětí”. Podruhé to byla řekněme normální svatba. Tehdy jsem nemohl pochopit propojení ženicha a nevěsty. Nebylo to, že by se neměli rádi, to vůbec ne. Nejspíš jsem tehdy měl příliš úzký pohled na to, kdo se žení a vdává:). Je ale normální, že člověk má nějaké představy a že se mu až postupem času rozšiřují obzory a pomaličku začíná chápat, že každý si žije svůj život a že není vždy nutné, aby to ti druzí chápali:)

Mne by, Peťo, zajímalo, jak zvládneš nafotit páteční svatbu, která trvá třeba 10 – 12 – 14 hodin, pak sednout do auta, přejet půl republiky a druhý den si to dát ještě jednou! A takhle fungovat celou sezónu!? :))

Já takto celou sezónu určitě nefunguji:)) Ze začátku vlastně ano , to je pravda, ale vedlo to k tomu, že jsem skončil na kapačkách, když mi tělo řeklo A DOST. Zároveň ani má práce se tímto způsobem fungování nezlepšovala, spíše naopak. Stane se přibližně jednou za rok, že například během osmi dní nafotím pět nevěst, ale pak si vezmu den volna a musím si odpočinout. Tak je to normální .
Důležitý je pro mě sportovní základ, který jsem si vybudoval v mládí. Kondiční trénink, strava a psychická příprava mi pomáhají, abych během svatby či dvou za sebou dokázal být v pohodě a kreativní. Na svatbě mi samozřejmě pomáhají asistentky. Během zimy pak podstatně více trénuji a zlepšuji fyzickou kondici :).

Dobrý den, mě by zajímalo, co Vás po tolika letech a svatbách ještě na Vaší práci baví?

Mě baví ta radost lidí, když nevěsta se ženichem uvidí své vlastní svatební fotografie. Pozvou-li mě po nějakém čase fotit například jejich těhotenství, moje svatební fotky, které visí na čestném místě v obýváku, mě úplně rozjásají :)! Baví mě účastnit se tak skvělé a radostné události jako je svatba, baví mě kreativní tvorba a to, že mohu lidem svou prací dělat radost. Jsem rád, že mám tento dar a také možnost živit se tím, co mne baví.

Zdravím Vás, Petře, já bych chtěl vědět, jak moc retušujete fotografie? Děkuji.

Primárním záměrem je, abych vše dobře vyfotografoval. Když nedokáži vyfotit to, co chci, tak to prostě nemám. Stejně jako dřív je potřebné každou fotografii prvně vyvolat. To dělám v ligthroomu. Jsou-li nutné nějaké úpravy, putuje fotografie do photoshopu, kde se provedou lokální korekce. Vyčistí se rušivé předměty /zásuvka na zdi apod./ a doladí se detaily, tak aby mohla být fotografie vytištěna.

Mohu se zeptat, jestli si myslíte, že budete svatby fotit i za deset let?

Uff, to teď asi nedokáži stoprocentně říci, tak daleko do budoucna nevidím:). Svatby chci určitě fotografovat ještě pár let. Mám několik cílů, které bych chtěl na poli svatební fotografie dosáhnout. Myslím, že mě čeká ještě minimálně pětiletá práce. Až mne svatební fotografování přestane naplňovat a budu cítit, že o mou práci není zájem, teprve pak bude čas jít dále. Moc mne baví design, řešit prostor a věci s tím spojené – třeba začnu studovat architekturu:).

Have you ever photographed a wedding where you didnt feel the love? This “being-in-love-euphoria”? Emotions? Isnt LOVE the reason people are getting married? Sometimes it is business, necessity, obligation etc..How does it feel to shoot a wedding of this kind? Thank you.

During the entire period when i captured about 150 weddings, i experienced the absence of the “love feeling” twice. For the first time it was during my beginnings, really a small wedding. I didnt feel the joy of the family, more of a tolerating of “children s” decision. For the second time lets say it was an ordinary wedding. Back then i didnt get the bride-groom bond. It wasnt like they werent in love with each other, not at all. Maybe i just had idealized view of who is getting married 🙂 But it is normal that everyones ideas and views of certain things change and “widen” with the time and experience and we slowly start to realize, that everyone lives their own life and not everytime we need to understand it 🙂

Petr, I am interested in how you manage to shoot a Friday wedding that lasts for 10-12hrs, then drive across half of the republic and then repeat the same the very next day! And keep on working like this the entire season! :))

I dont function like this the entire season! :)) In the beginning basically yes, thats true, but it led to me being hospitalized, when my body said ENOUGH! At the same time my work wasnt progressing, just the opposite. It happens maybe once in a year, that i shoot 5 brides within one week, but then i have to take day off and i have to relax. Sport is a very essential part of my life since youth. Fitness training, proper food and mental training help me to be creative and fit even during 2days-2weddings-photo shoot. And of course i also have an assistant in the wedding. During winter i am working on my fitness more actively 🙂

Hello, i would like to know, what keeps you – after these years and weddings – still motivated?

I love the joy of bride and groom when they see their own wedding pics. When – after some time – they ask me to shoot for example their pregnancy and i enter their house and see a framed wedding pic on the wall, that makes me happy :)! I like being a part of such an amazing event as wedding, i like being creative and that i can make people happy through my work..I am blessed to have this gift and chance to do for living what fulfills me.

Hello Petr, i would like to know how much you retouch the pictures? Thank you.

The first essential thing is to capture everything properly. If i dont manage to shoot what i am aiming at, then i simply dont have it. As in the past we still have to develop each picture. I do it with lightroom. If any further modifications need to be made, i use photoshop. Mainly for small local corrections. I erase distracting objects /such as sockets etc/ and “tune” the details so the photo can be printed.

May i ask you, if you think that you will be photographing weddings even in 10 years?

Uff, i cannot say this for sure at this time, i dont foresee the future 🙂 I definitely want to shoot weddings for the next few years. I have few goals i would like to achieve in the wedding photography. I reckon i have at least 5year-working-period ahead of me. When the wedding photography stops fulfilling me and i will feel the loss of interest in my work, only then the time comes to move on. I like design – interior, space and things along – maybe i will start to study architecture 🙂

Get in touch